Nasza stacja uprawniona jest do wykonywania przeglądów technicznych następujących pojazdów:

A - motocykle i motorowery
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
T - ciągniki rolnicze
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja (kat. ABT)

c - pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d - pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e - pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów

Cennik usług wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz. 1302, Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62 PLN

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w.

98 PLN

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

153 PLN

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176 PLN

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199 PLN

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c.

40 PLN

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c.

50 PLN

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c.

70 PLN

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c.

78 PLN

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

163 PLN

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c.

177 PLN

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63 PLN

1.22

Motorower

50 PLN

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62 PLN

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20 PLN

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14 PLN

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu

20 PLN

2.6

toksyczności spalin

14 PLN

2.7

poziomu hałasu

20 PLN

2.8

geometrii kół jednej osi

36 PLN

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14 PLN

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20 PLN

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20 PLN

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94 PLN

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51 PLN

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20 PLN

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94 PLN

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42 PLN

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50 PLN

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85 PLN

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126 PLN

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48 PLN

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82 PLN

6.8

o którym mowa w art.81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym

50 PLN

6.9

skierowany przez starostę  lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

60 PLN 

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94 PLN

6.11

Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- prawo o ruchu drogowym

50 PLN

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

 

120 PLN

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągania przyczepy

35 PLN

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonania czynności na drodze

21 PLN

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób

48 PLN

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej

41 PLN

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego

41 PLN

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49 PLN

7.7

wykonanie numeru silnika

49 PLN

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36 PLN

7.9

sprawdzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82 PLN

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t dmc, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

255 PLN